آئین نامه دانشجویی فناوران

آئین­ نامه قوانین و ضوابط دانشجویان گرامی آموزشگاه مهندسی فناوران مهر

تبصره 1) کارآموز بابت تضمین پرداخت اقساط خود یک برگ سفته به آموزشگاه تحویل داده که پس از تسویه کل شهریه ‚آموزشگاه ملزم به عودت آن می باشد 

تبصره 2) آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهريه از كارآموزان ، رسيد يا مستندي كه ميزان شهريه دريافتي ، نام آموزشگاه ، مشخصات كارآموز و نوع حرفه در آن قيد و توسط مدير آموزشگاه امضاء و مهر شده باشد را در دو نسخه صادر و يك نسخه آن را به كارآموز ارائه و مراتب را در دفاتر و يا سیستم مالي آموزشگاه و جدول پيوست اين قرارداد درج نمايد .

تبصره 3) ميزان زمان اجراي دوره براي كلاس هاي عمومي ‚زمان مندرج در استانداردمهارتي مربوط‚ خصوصي حداقل 50% و نيمه خصوصي حداقل  75% ساعات كل استاندارد آموزشي مربوط و ميزان زمان و محتواي اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز خواهد بود.

تبصره 4) تعداد كارآموزان در كلاس هاي خصوصي حداكثر 3 نفر و در كلاس‌هاي نيمه خصوصي حداكثر 5 نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضي مي باشد.

تبصره 5) علاوه بر شهريه دوره ‚ سایر هزینه ها شامل : هزینه ثبت نام پرتال ، معرفی به آزمون ، مشاوره ، هزینه صدور گواهینامه‚ هزینه های شرکت در آزمون کتبی و عملی مجدد بر اساس مبالغ اعلام شده از سوي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از سوي كارآموز مي بايست پرداخت شود.

تبصره 6) هرگونه دريافت و عودت شهريه كارآموزي ‚ صرفا بر اساس ضوابط ومقررات امكانپذير خواهد بود.

ماده 1  : نحوه پرداخت و عودت شهريه :

1-1- ) پرداخت شهريه بر اساس توافق طرفین به دو صورت : تمام نقدو یکجا و یا اقساطی بر اساس جدول پيوست قابليت پرداخت خواهدداشت.

2-1-) بنا به درخواست كارآموز و تاييد مركز معين مربوطه ‚ عودت شهریه در حالت هاي زير امكانپذير مي باشد:

1- آموزشگاه از زمان پیش ثبت نام /ثبت نام موظف است ظرف یک ماه دوره مربوطه را شروع نماید؛ پس از پايان مهلت مذكور و در صورت درخواست كارآموز ‚ آموزشگاه موظف است ميزان مبلغ شهریه دريافت شده از كارآموز را عودت نماید. 

2- در صورت انصراف کارآموز یک هفته قبل از شروع دوره ‚ چنانچه كل شهريه از سوي كارآموز پرداخت شده بود ‚ 20 در صد كسر و 80 در صد عودت داده می شود . در صورت پرداخت مبلغی از شهریه (مبلغ پیش پرداخت) از سوی کار آموز ‚20 در صد از کل شهریه مصوب کسر و مابقی آن مي بايست عودت داده شود . 

3- در صورت انصراف کتبی کارآموز تا زمان طی شدن  10 درصد از ساعات کل آموزش‚ پس از ارايه ي مستنداتي مبني بر بيماري‚انتقال محل سكونت و موارد مشابه ‚ آموزشگاه موظف است 20 درصد شهریه را عودت نماید.

4- چنانچه به هر دليل موسس پس از شروع دوره آموزشي از ادامه دوره منصرف شود ‚ بايد تمام شهريه دوره آموزشي مربوطه دريافت شده از كارآموز را عودت نمايد ..

5- چنانچه آموزش ارايه شده كمتر از ميزان تعيين وتوافق شده در قرارداد كارآموزي ارايه شده باشد‚به ميزان كسر ساعت آموزش (احراز شده) مي بايست مبلغ شهريه محاسبه واز سوي آموزشگاه به كارآموز عودت گردد.

ماده 2- تعهدات كارآموز :

1-2-) کارآموز موظف به رعايت ضوابط ومقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه که منطبق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هيات نظارت مي باشد.(ضوابط ومقررات مذكور به همراه نسخه قرارداد تحويل مي گردد)

2-2-) درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره خساراتي به سخت افزارها، تجهيزات، لوازم اندازه گيري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وسايل با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه ) در مدت زمان توافق شده في مابين طرفين(ترجيحا يك هفته) جبران نمايد . 

3-2-) كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد . 

4-2-) كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاقی و شئون اسلامي را در محيط آموزشگاه رعايت نمايد . 

5-2-) ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز (كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس و درج مي‌گردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتي كه ميزان غيبت كارآموز بيش از 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب باشد‚آموزشگاه  مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ) ملغي نمايد .

6-2-) كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پايان جلسات درسي روزانه ، محوطه آموزش را ترك نموده و از هرگونه رفتار سوء و يا هرگونه بي انضباطي و اختلال در كلاس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد . 

7-2-) كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تدريس شده را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئوالات بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كلاس پرهيز  نمايد. 

8-2-) ساير مقررات و شرايط قانوني شامل مقررات كار در كارگاه و آزمون و ... كه در قرارداد ذكر نشده ‚ مي بايست از سوي آموزشگاه به كارآموز اطلاع رساني شود و لازم الاجرا است.  

ماده 3- تعهدات آموزشگاه:

1-3-) آموزشگاه موظف است كارآموزان راپيش از ثبت نام بطور كامل از شرايط آموزش- شهريه و... (اين شرايط مي بايد كتبا يا به صورت دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض ديد كارآموز قرار گرفته و يا به وي ارائه شود) مطلع نمايد .

2-3-) تدوین واجرای برنامه آموزشی مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به کارآموز ابلاغ می گردد.

3-3-) در صورت پرداخت هزينه هاي مربوط به دوره ‚ آموزشگاه موظف است كارآموز را در پرتال جامع سازمان با رعايت ضوابط ومقررات ثبت نام نمايد.

4-3-) آموزشگاه موظف به معرفي كليه متقاضيان كلاس هاي عمومي، خصوصي و نيمه خصوصي جهت شركت در آزمون هاي مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعلام شده توسط سازمان مي باشد ؛ و همچنين موظف است براي كارآموزان دوره هاي آموزش خاص، گواهي حضور در دوره آموزشي مطابق با فرمت تعيين شده توسط هيات نظارت مركزي صادر نمايد.

5-3-) آموزشگاه موظف است در مدت زمان اعتبار  قرارداد به تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نمايد . 

6-3-) آموزشگاه موظف است ضوابط و مقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هيات نظارت تدوين و بعنوان جزء لاینفک قرارداد ، به كارآموز تحويل نمايد.

7-3-) آموزشگاه موظف طبق ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي هيات نظارت مركزي و اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان و مفاد اين قرارداد ‚ با رعايت عدل و انصاف و حسن خلق  به نحو احسن نسبت به اجراي دوره/دوره هاي آموزشي مذكور اقدام نمايد.

ماده 4- حل اختلاف :

چنانچه بين طرفين قرارداد اختلافي پيش آمد مركز معين مربوطه /اداره آموزشگاه هاي آزاد ومشاركت مردمي/هيات نظارت استان حسب مورد به اختلاف پيش امده رسيدگي مي نمايند در غير اينصورت مراتب از طريق مراجع صالحه قابل پيگيري خواهد شد.  

نماد های وب سایت


logo-samandehi